ایمن شغل جهان (HSE JOB)

شرح خدمات مشاوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای زیست محیطی

فعالیتهای مرتبط با مدیریت ارشد :

– تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان .
– تعریف اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
– تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی برای هداف زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
– تعریف پروژه های بهبود و طرحهای توسعه بعنوان اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .
– تعیین نمایندگان محیط زیست و ایمنی و بهداشت و تیم کمیته راهبری سیستم با تعریف مسئولیتها و اختیارات به همراه
آموزشهای لازم در جهت استقرار سیستم .
– برگزاری جلسات منظم بازنگری مدیریت بمنظور بررسی اثر بخشی سیستم محیط زیست و ایمنی و بهداشت اجرا شده و ارائه
راهکارهای بهبود .
– تحلیل کلیه گزارشات آماری از واحدهای ذیربط و بر مبنای آنها ، تصمیم گیری منطقی .
HSE PLAN – طراحی و تدوین

کنترل مدارک و سوابق :

– تحت کنترل در آوردن کلیه مدارک ، فرمها ، نقشه ها ، و دستوالعملها با ارائ ه روشی جهت بایگانی ، دسته بندی و کدینگ
مدارک و سوابق .
– یکپارچه سازی کلیه مستندات و سوابق در واحدهای زیرمجموعه .
– طبقه بندی مستندات درون سازمانی و برون سازمانی .
– بهینه سازی کلیه مستندات سازمان با استفاده از اعمال نظرات پرسنل و کاربران .
– ایجاد روشی جهت بازنگری مستندات ( در صورت نیاز ) و اطمینان از به روز بودن و کفایت فرمها و روش های اجرائی ، سیستم
جمع آوری و کنترل مستندات منسوخ ، حفاظت ، مد ت نگهداری جاری و راکد و تعیین تکلیف آنها .

مدیریت منابع و زیر ساختها :

– تأمین منابع مورد نیاز در جهت تحقق اهداف ( خرد و کلان ) و برنامه های عملیاتی
– تعیین شرایط احراز برای کلیه مشاغل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت بر اساس تحصیلات ، تجربه
، مهارت و توانمندیها و بر اساس آن گزینش ، استخدام و آموزش نیروی انسانی مجرب .
– تعیین صلاحیتها برای تمام پست های سازمانی ، ارزیابی دوره ای پرسنل استخدامی و ارزیابی و گزینش نیروهای جدید .

آموزش :

– نیاز سنجی آموزش برای کلیه پرسنل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .
– مکانیزم برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، برگزاری دوره های مورد نیاز در داخل یا خارج سازمان ، بسته به نوع آموزش
مورد نیاز .
– حضور و غیاب و نظر سنجی دوره ها .
– اندازه گیری اثر بخشی آموزشهای انجام شده برای پرسنل آموزش دیده .
– ثبت سوابق آموزشی پرسنل .

طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک :

ایجاد و برقراری روشهای اجرایی در سازمان به منظور شناسایی مداوم خطرات، ارزیابی ریسکها و اجرای اقدامات کنترلی لازم شامل :
– کلیه فعالیتهای عادی و غیر عادی .
– کلیه افرادی که محیط کار دسترسی و رفت و آمد دارند (شامل پیمانکاران و … ).
– توجه به دامنه، طبیعت و زمان فعالیتها به منظور اطمینان از کنشی بودن آن به جای واکنشی .
– توانایی طبقه بندی ریسکها و شناسایی ریسکهایی که باید بر اساس اقدامات تعریف شده در اهداف و برنامه های مدیریت ایمن ی و
بهداشت حرفه ای حذف و یا کنترل شوند .

کنترل عملیات :

– ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مدون برای پوشش دادن موقعیتهایی که نبود آنها ممکن است منجر به انحراف از خط مش ی
و اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شود
– تعیین معیارهای عملیاتی در روشهای اجرایی
– ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مرتبط با ریسکها و جنبه های زیست محیطی شناخته شده در محصولات ، تجهیزات و
خدمات خریداری شده و یا مورد استفاده سازمان و ابلاغ روشهای اجرایی و …

آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری :

شناسایی احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعیتهای اضطراری –
– پیشگیری و کاهش امکان بروز بیماریها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری
– پیشگیری و کاهش پیامدهای زیست محیطی مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری

جنبه های زیست محیطی :

– شناسایی جنبه های زیست محیطی فعالیتها، محصولات یا خدمات
– تعیین جنبه های زیست محیطی که دارای پیامد بارز و غیر بارز بر محیط زیست می باشند .
– اطمینان از لحاظ شدن جنبه های مرتبط با این پیامدهای بارز زیست محیطی در اهداف کلان زیست محیطی سازمان .
– به روز آوری اطلاعات مربوط به این جنبه های بارز و غیر بارز زیست محیطی

ارزیابی انطباق :

– ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی دوره ای سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
– ارزیابی ادواری انطباق با الزامات قانونی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
– ارزیابی ادواری انطباق با اهداف و برنامه های عملیاتی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

ارتباطات :

– ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات داخلی سطوح مختلف سازمان
– ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات بیرونی در خصوص جنبه های زیست محیطی
– ایجاد مکانیزمی برای پاسخگویی به طرفهای ذی نفع برون سازمانی

اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه :

– تعیین مکانیزم رفع موارد نامنطبق ، پیشگیری از بروز موارد عدم انطباق و بررسی و ریشه یابی علل بوجود آمدن مشکل .
– پیگیری اقدامات لازم جهت رفع موارد عدم انطباق شامل ؛ مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش
بودن آنها به همراه صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .

پایش و اندازه گیری :

– طراحی تمام مراحل فوق بصورتی است که کلیه فعالیتهای مذکور قابلیت اندازه گیری و تبدیل به عدد و نمودارهای آماری را
دارد ، بطوریکه با دیدن آن به راحتی به نقاط ضعف و قوت جای جای سازمان پی خواهیم برد .
– تعیین مکانیزم ارائه گزارشات لازم و مورد نیاز سیستم و مدیریت ارشد سازمان با استفاده از تکنیکهای آماری .
– تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان ، مشخص شدن وضعیت کلی
اثر بخشی سیستم ، مغایرت ها ، مشکلات و موانع ، تعداد اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و
اهداف از پیش تعیین شده ، تعیین روشهای اندازه گیری رضایت مشتریان ( داخلی/ خارجی )

ممیزی داخلی :

– طراحی مکانیزمی جهت بازبینی و بازرسی عملکرد سیستم توسط نیروهای داخلی سازمان دربازه های زمانی مشخص با آموزش
ممیزین داخلی ، برنامه ریزی ممیزی داخلی ، تهیه چک لیست های ممیزی ، اجرای ممیزی داخلی و ثبت مشاهدات ممیزی و
موارد عدم انطباق ممیزی .

نظر خود را بنویسید

شرکت فنی ومهندسی ایمن شغل جهان HSE JOB با هدف تامین نیاز های ایمنی و آتش نشانی ،تجهیز سازمان های آتش نشانی کشور به ملزومات امداد ، نجات و اطفاء حریق،استقرار سیستمهای IMS اعلان،اطفاءحریق، پایش نشت گاز(F&G)درصنایع نفت،گاز،پتروشیمی، نیروگاهی،فولاد و معدنی کشور به شماره ۵۳۱۷۵۴ در تهران به ثبت رسید.هم اکنون شرکت HSE JOB برندی بالغ بر 2 میلیارد ریال ارزش که بیش از ۲۰ نفر پرسنل بصورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول ارایه خدمات به کلیه صنایع نفت و گاز . پتروشیمی و پالایش صناع فولادی و معدنی و امکانات و تاسیسات زیر بنایی ، تجاری ، آموزشی ، رفاهی و مسکونی کشور است.

تماس با ما

شرکت فنی و مهندسی ایمن شغل جهان

(HSE JOB Company)

آدرس: تهران، خیابان هلال احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری نگین رازی، طبقه ۲، واحد ۱۲1

شماره تماس:
02155688789-55688849-55688396-55688172

ایمیل: info@hse-job.com-hsejobco@gmail.com